GlotPress

WPAdverts

注:插件作者未对此插件做本地化,下为薇晓朵手工生成,如需使用请下载后将 wpadverts-zh_CN.mo 改成 adverts-zh_CN.mo 方可生效。

翻译

地区语言 % 已翻译 模糊 未翻译 等待
Chinese (China) 61% 314 0 194 0